Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2009-2011

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2009-2011:

truong-si-quan-thong-tin

Trường Sĩ quan Thông tin

Năm 2009:

Trường Sĩ quan Thông tin

A

 

- Miền Bắc

21.0

- Miền Nam

17.0

Năm 2010: 

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Miền Bắc

A

16,5

- Miền Nam

A

14,0

Năm 2011:

 Trường Sỹ Quan Thông tin

 A

 

+Miền Bắc

16,0

+Miền Nam

14,0

Trường Sĩ quan Thông tin

Phường Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà.
Điện thoại: 0583831805; 069756129

Leave a Reply