Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân năm 2009-2011

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân năm 2009-2011

truong-si-quan-khong quan

Trường Sĩ quan Không quân

Năm 2009:

Trường Sĩ quan Không quân

A

 

- Miền Bắc

15.0

- Miền Nam

14.5

Năm 2010:

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Miền Bắc

A

14,5

- Miền Nam

A

13,0

Năm 2011:

 Trường Sỹ quan Không quân

A

 

+ Miền Bắc

14,5

+ Miền Nam

13,5

Trường Sĩ quan Không quân

TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 069.751295 – 069.751226

Leave a Reply