Điểm chuẩn Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị) năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị) năm 2009-2011:

dai-hoc-chinh-tri

Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị)

Năm 2009:

Học viện Chính trị quân sự

C

 

-Miền Bắc

20,5

-Miền Nam

20,0

Năm 2010:

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

-Miền Bắc

C

18,5

-Miền Nam

C

18,0

 Năm 2011:

Tên trường/ngành đào tạo

Khối thi

Điểm chuẩn

 

Trường Sỹ quan Chính trị

C

 

+Miền Bắc

15,5

+Miền Nam

14,5

Trường Đại học Chính trị (Tên quân sự: Trường Sĩ quan Chính trị)

Phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 069841134

Leave a Reply