Điểm chuẩn NV2, NV3 Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP.HCM năm 2009-2011

Diemchuan.org - Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP.HCM năm 2009-2011

thi dh cd nam 2012

Năm 2009:

Các ngành đào tạo


ngành

Khối

Điểm chuẩn
NV2 – 2009

Điểm xét
NV3 – 2009

Chỉ tiêu
NV3

Công nghệ may

01

A

10,0

25

Thiết kế thời trang

02

A

10,0

25

Quản trị kinh doanh

03

A, D1

10,0

25

Kế toán

04

A, D1

10,0

25

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

05

A

10,0

10,0

30

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

06

A

10,0

10,0

30

Công nghệ thông tin

07

A

10,0

10,0

25

Công nghệ cơ điện tử

08

A

10,0

10,0

50

Tiếng Anh

09

D1

10,0

25

Năm 2010:

Ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn NV2

Điểm xét
NV3

Chỉ tiêu
NV3

Công nghệ may

A

10

10

80

Thiết kế thời trang

A

10

10

80

Quản trị kinh doanh

A, D1

13.5

13.5

80

Kế toán

A, D1

11.5

11.5

80

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A

10

10

30

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

A

11.5

11.5

30

Công nghệ thông tin

A

11.5

11.5

30

Công nghệ Cơ – điện tử

A

10

10

30

Tiếng Anh

D1

13.5

13.5

30

Năm 2011:

STT

Ngành đào tạo

Khối

Điểm xét NV3

Chỉ tiêu NV3

1

Công nghệ may

A

10

10

2

Thiết kế thời trang

A

10

20

3

Công nghệ thông tin

A

10

15

4

Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử

A

10

20

5

Tiếng Anh

D1

10

15

Leave a Reply