Điểm chuẩn NV2 Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2012

Học viện Báo chí Tuyên Truyền

Học viện Báo chí Tuyên Truyền

Mã trường: TGC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 530 Quản lí văn hóa – Tư tưởng C 17 10
2 530 Quản lí văn hóa – Tư tưởng D 17 5
3 532 Quản lí xã hội C 17 10
4 533 Tư tưởng Hồ Chí Minh C 17 15
5 533 Tư tưởng Hồ Chí Minh D 17 5
6 534 Giáo dục lí luận chính trị C 17 10
7 534 Giáo dục lí luận chính trị D 17 5
8 535 Văn hóa và Phát triển C 17 10
9 535 Văn hóa và Phát triển D 17 5
10 537 Khoa học và Quản lí nhà nước C 17 20
11 537 Khoa học và Quản lí nhà nước D 17 10
12 524 Triết học Mác Lênin C 17 5
13 524 Triết học Mác Lênin D 17
14 525 Chủ nghĩa xã hội khoa học C 17 25
15 525 Chủ nghĩa xã hội khoa học D 17 10

Leave a Reply