Điểm chuẩn NV2 Đại học Quốc tế Hồ Chí Minh năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Quốc tế Hồ Chí Minh năm 2012

Đại học Quốc tế Hồ Chí Minh

Đại học Quốc tế Hồ Chí Minh

Mã trường: QSQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử – Viễn thông) A 16 30
2 D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử – Viễn thông) A1 16
3 D620305 Quản lí nguồn lợi thủy sản A 16 10
4 D620305 Quản lí nguồn lợi thủy sản A1 16
5 D620305 Quản lí nguồn lợi thủy sản B 16
6 D580208 Kĩ thuật xây dựng A 17 10
7 D580208 Kĩ thuật xây dựng A1 17

Leave a Reply