Điểm chuẩn NV2 Đại học Hàng Hải năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Hàng Hải năm 2012

Đại học Hàng Hải

Đại học Hàng Hải

Mã trường: HHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 101D840106 Điều khiển tàu biển A1, A 13 150
2 102D840107 Khai thác máy tàu biển A1, A 13 150
3 103D840108 Điện tự động tàu thủy A1, A 13 80
4 111D840109 Kỹ thuật an toàn hàng hải A1, A 13 50
5 101C840106 Điều khiển tàu biển A1, A 10 120
6 102C840106 Khai thác máy tàu biển A1, A 10 120
7 401C840104 Kinh tế vận tải biển A1, A 10 60
8 401C840105 Kinh tế vận tải biển D1 10.5
9 403C340101 Quản trị kinh doanh A1, A 10 60
10 403C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5
11 404C340102 Quản trị tài chính kế toán A1, A 10 120
12 404C340103 Quản trị tài chính kế toán D1 10.5

Leave a Reply