Điểm chuẩn NV2 Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2012

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: DCN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D510302 CN Kỹ thuật điện tử, truyền thông A 14
2 D480101 Khoa học máy tính A 13.5
3 D480104 Hệ thống thông tin A 13.5
4 D480103 Kỹ thuật phầm mềm A 13.5
5 D340102 Quản trị kinh doanh A, D1 15
6 D220113 Việt Nam học D1 13.5
7 D510206 CN kỹ thuật nhiệt A 13
8 D540205 CN May A 13
9 D51040 CN kỹ thuật hóa học A 13
10 D51040 CN kỹ thuật hóa học B 14

Leave a Reply