Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Du lịch Hà Nội năm 2009-2011

Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Du lịch Hà Nội năm 2009-2011

diemchuan.org

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn
NV2 – 2009

Quản trị kinh doanh khách sạn

11

A, D1, 3, 4

11,5

Quản trị kinh doanh lữ hành

12

A, D1, 3, 4

10,0

Quản trị kinh doanh nhà hàng

13

A, D1, 3, 4

10,0

Quản trị chế biến món ăn

14

A, D1, 3, 4

10,5

Kế toán du lịch – khách sạn

15

A, D1, 3, 4

11,0

Hướng dẫn du lịch

21

C

15,0

D1, 3, 4

12,0

Tiếng Anh – Quản trị du lịch

31

D1

10,0

Năm 2010:

MÃ NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NV2

 

GHI CHÚ

11

QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN

11.5

12

QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH

10.0

13

QUẢN TRỊ KINH DOANH NHÀ HÀNG

10.0

14

QUẢN TRỊ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

10.0

15

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – DU LỊCH

11.0 ĐIỂM

21

HƯỚNG DẪN DU LỊCH

C=13.5

D=11.0

31

TIẾNG ANH  QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN -NHÀ HÀNG

10.0

CHƯA NHÂN HỆ SỐ TIẾNG ANH

32

TIẾNG ANH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH – HƯỚNG DẪN

10.0

CHƯA NHÂN HỆ SỐ TIẾNG ANH

Năm 2011:

Mã trường: CDH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 32 Tiếng Anh Quản trị lữ hành – hướng dẫn 10 chưa nhân hệ số tiếng anh
2 11 Quản trị kinh doanh khách sạn 10
3 31 Tiếng Anh  Quản trị khách sạn -nhà hàng 10 chưa nhân hệ số tiếng anh
4 15 Quản trị Tài chính Kế toán – Du lịch 10
5 12 Quản trị kinh doanh Lữ hành 10
6 14 Quản trị chế biến món ăn 10
7 13 Quản trị kinh doanh Nhà hàng 10
8 21 Hướng dẫn Du lịch C 11
9 21 Hướng dẫn Du lịch D 10

Leave a Reply