Điểm chuẩn Khoa Du lịch – ĐH Huế năm 2009-2011

Điểm chuẩn Khoa Du lịch – ĐH Huế năm 2009-2011:

Năm 2009:

Ngành

Mã ngành

 

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Khoa Giáo dục thể chất (DHC)

 

SP Thể chất – Giáo dục Quốc phòng

901

22,5

19,0

SP Giáo dục thể chất

902

20,0

20,5

Khoa Du lịch (DHD)

 

Du lịch học

401

A

14,0

13,0

D1,2,3,4

14,0

13,0

Quản trị kinh doanh (Du lịch)

402

A

14,0

15,0

D1,2,3,4

14,0

15,0

Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị (DHQ)

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

101

A

13,0

B

14,0

Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ

201

A

13,0

Năm 2010: 

Du lịch học khối A: 13.0

Du lịch học khối D1,2,3,4:13.0

Quản trị kinh doanh A: 13.0

Quản trị kinh doanh D1,2,3,4: 13.0

Năm 2011:

 KHOA DU LỊCH ( Ký hiệu là DHD)

 

401

Du lịch học

A

13

401

Du lịch học

C

14

401

Du lịch học

D1,2,3,4

13

402

Quản trị kinh doanh

A

13

402

Quản trị kinh doanh

D1,2,3,4

13

Khoa Du lịch – ĐH Huế

Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế
Website: http://hat.hueuni.edu.vn

Leave a Reply