Điểm chuẩn Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. HCM 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org - Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. HCM mã trường DTM đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2013.

Mời độc giả xem thông tin ở bảng dưới

dh-tai-nguyen-va-moi-truong

Mã trường: DTM
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D850103 Quản lý đất đai A,A1 17
2 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A,A1 17.5
3 D440201 Địa chất học A,A1 13
4 D440221 Khí tượng học A,A1 13.5
5 D520503 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ A,A1 13
6 D440224 Thủy văn A,A1 13
7 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 15
8 D850103 Quản lý đất đai B 18.5
9 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 19.5
10 D440201 Địa chất học B 14
11 D440224 Thủy văn B 14
12 D440221 Khí tượng học B 14.5
13 D520503 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ B 14
14 D340101 Quản trị kinh doanh D1 16.5
15 D440224 Thủy văn D1 13.5
16 D440221 Khí tượng học D1 14
17 D850103 Quản lý đất đai D1 17

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Leave a Reply