Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2012

Sáng 9/8, ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm trúng tuyển, nhiều ngành lấy 15 điểm như sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Công nghệ Thông tin… Sư phạm Toán, Văn lấy 21 – 22 điểm.

Đại học Sư phạm Hà Nội

Đại học Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là mức điểm chuẩn cụ thể của từng ngành, chênh lệch giữa các khu vực 0,5 điểm, các đối tượng 1 điểm. Điểm xét tuyển NV2 ngành Toán học từ 17,5 trở lên, các ngành khác từ điểm chuẩn trở lên.

STT Ngành Khối thi Điểm chuẩn NV2
Điểm SL
1 Sư phạm Toán học A 21
2 Sư phạm Tin học A
A1
16 12
16
3 Sư phạm Vật lý A 20
A1 20
4 Sư phạm KT Công Nghiệp A 15 50
A1 15
5 CNTT A 15 40
A1 15
6 Toán học A 17 17,5 26
7 Sư phạm Hoá A 21
8 Sư phạm Sinh B 18,5
9 Sinh học A 15
B 16,5
10 Sư phạm Ngữ văn C 22
D1,2,3 21
11 Sư phạm Lịch Sử C 22
D1,2,3 18
12 Sư phạm Địa lí A 16
C 22
13 Tâm lý giáo dục A 15
B 15 20
D1,2,3 15
14 Giáo dục Chính trị C 15
D1,2,3 15
15 Việt Nam học C 15
D1 15
16 Công tác Xã hội C 15 20
D1 15
17 GD Chính trị – GD Quốc phòng C 15 90
18 Văn học C 16 20
D1,2,3 16
19 Giáo dục Công dân C 15 20
D1,2,3 15
20 Tâm lí học A 15
B 15
D1,2,3 15
21 Sư phạm Tiếng Anh D1 29
22 Sư phạm Tiếng Pháp D1 20 13
D3 20
23 Sư phạm Âm nhạc N 22
24 Sư phạm Mỹ Thuật H 24,5
25 Giáo dục thể chất T 23
26 Giáo dục Mầm non M 19,5
27 GDMN – Sư phạmTA D1 22
28 Giáo dục tiểu học D1,2,3 21
29 GDTH – Sư phạm Tiếng Anh D1 21
30 Giáo dục đặc biệt C 15
D1 15
31 Quản lí Giáo dục A 15,5
C 15,5
D1 15,5
32 Sư phạm Triết học C 15 30
D1,2,3 15
33 CN Thiết bị trường học A 10 60
B 11
A1 10
Tổng 401

Leave a Reply