Điểm chuẩn Đại học Nội vụ năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ năm 2012

Đại học Nội vụ

Đại học Nội vụ

Mã trường: DNV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Lưu trức học C 14.5
2 Quản trị văn phòng C 15.5
3 Khoa học thư viện C 14.5
4 Quản trị nhân lực C 15.5
5 Quản trị nhân lực C 14.5 Tại Đà Nẵng
6 Quản trị văn phòng C 14.5 Tại Đà Nẵng
7 Lưu trức học D1 13.5
8 Quản trị văn phòng D1 14.5
9 Khoa học thư viện D1 13.5
10 Quản trị nhân lực D1 14.5
11 Quản trị nhân lực D1 13.5 Tại Đà Nẵng
12 Quản trị văn phòng D1 13.5 Tại Đà Nẵng

Leave a Reply