Điểm chuẩn Đại học Bách khóa Hà Nội năm 2009-2011

Điểm chuẩn Đại học Bách khóa Hà Nội qua 3 năm 2009-2011. Mời các bạn tham khảo:

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm 2009:

Khối

Điểm trúng tuyển năm 2008

Điểm trúng tuyển năm 2009

Khối A

21,0

21,0

Khối D1

24,0

(đã nhân hệ số)

24,0

(đã nhân hệ số)

Hệ ĐH theo chương trình hợp tác đào tạo quố tế ITP (ngoài ngân sách)

18,0

Hệ CĐ kỹ thuật chính quy tại trường (không xét điểm ưu tiên và khu vực)

14,0

15,0

 Năm 2010:

Khối ngành

Điểm chuẩn

Khối Cử nhân kỹ thuật/kỹ sư (khối A)
- Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực, Cơ điện tử, Kỹ thuật Hàng không, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh

18

- Điện, Điều khiển & Tự động hóa, Điện tử-Viễn thông, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ thông tin, Toán-Tin ứng dụng

21

- Kỹ thuật hóa học, Hoá học, Kỹ thuật in, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật thực phẩm

17

- Kỹ thuật Dệt-May, Kỹ thuật vật liệu, Sư phạm kỹ thuật

16

- Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật hạt nhân

17

Khối Kinh tế-Quản lý (khối A và D)

17

Cử nhân Tiếng Anh KHKT và Công nghệ (khối D) 24 điểm (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)
Khối Cao đẳng kỹ thuật (khối A) 10 điểm cho tất cả các ngành, không tính điểm ưu tiên và điểm khu vực

 Năm 2011: 

Các ngành đào tạo

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

Cơ khí (CK chế tạo, CK động lực), cơ điện tử, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu thủy,

Kỹ thuật nhiệt lạnh

19

Khối A

Kỹ thuật điện, Điều khiển & Tự động hóa

Điện tử viễn thông, kỹ thuật y sinh

Công nghệ thông tin

Toán tin ứng dụng

21,5

Khối A

Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật in

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật sinh học

Kỹthuật thực phẩm

17,5

Khối A

Kỹ thuật dệt may và thời trang

Kỹ thuật vật liệu

Sưphạm kỹ thuật

17

Khối A

Vật lý kỹ thuật

Kỹ thuật hạt nhân

17

Khối A

Kinh tế và quản lý

19

Khối A, D như nhau

Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ

23

Khối D, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

Leave a Reply