Điểm chuẩn Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 năm 2009-2011

cd phat thanh truyen hinh 2

Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn và xét NV2 – 2009

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

Báo chí

01

C

11,0

100

Công nghệ kỹ thuật điện tử

02

A

10,0

70

Tin học ứng dụng

03

A

10,0

70

Năm 2010: 

I. Điểm chuẩn nguyện vọng 1: (chỉ xét thí sinh thi đại học theo đề chung, không xét thí sinh thi cao đẳng)

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

- Báo chí

01

C

11,0

- Công nghệ kỹ thuật điện tử

02

A

10,0

- Tin học ứng dụng

03

A

10,0

II. Thông tin xét nguyện vọng 2: (chỉ xét thí sinh thi đại học theo đề chung, không xét thí sinh thi cao đẳng)

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm nhận
hồ sơ NV2

Chỉ tiêu
NV2

- Báo chí

01

C

11,0

100

- Công nghệ kỹ thuật điện tử

02

A

10,0

100

- Tin học ứng dụng

03

A

10,0

100

Năm 2011:

Điểm chuẩn nguyện vọng 1: (chỉ xét thí sinh thi đại học theo đề chung, không xét thí sinh thi cao đẳng)

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

- Báo chí

01

C

11,0

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

02

A

10,0

- Tin học ứng dụng

03

A

10,0

Thông tin xét nguyện vọng 2: (chỉ xét thí sinh thi đại học theo đề chung, không xét thí sinh thi cao đẳng)

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm nhận HS NV2

Chỉ tiêu
NV2

- Báo chí  (chuyên ngành Báo chí PTTH)

01

C

11,0

100

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
(chuyên ngành công nghệ PTTH)

02

A

10,0

100

- Tin học ứng dụng  (chuyên ngành Tin học truyền thông đa  phương tiện)

03

A

10,0

100

Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2

75 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 38304318

Leave a Reply