Điểm chuẩn Cao đẳng Nội vụ năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Nội vụ năm 2009-2011

cao-dang-noi-vu-ha-noi

Cao đẳng Nội vụ Hà Nội

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Đào tạo tại Hà Nội
Hành chính văn th­ư

01

C

20,5

15,5

Lưu trữ học

02

C

17,5

11,5

Quản trị văn phòng

03

C

20,0

16,0

D1

14,5

Thông tin thư­ viện

04

C

17,5

11,0

D1

10,0

Th­ư ký văn phòng

05

C

19,5

15,0

D1

14,0

Quản trị nhân lực

06

C

20,5

17,5

D1

16,0

Quản lý văn hóa

07

C

19,5

14,0

D1

13,0

Văn thư­ lưu trữ

08

C

20,0

14,0

D1

13,0

Tin học

09

D1

17,0

10,5

Hành chính học

10

C

17,0

D1

14,0

Đào tạo tại Đà Nẵng
Quản trị văn phòng

10

C

11,0

13,0

Quản trị nhân lực

13

C

12,0

D1

11,0

Văn th­ư lưu trữ

15

C

11,0

11,0

D1

10,0

Hành chính học

16

C

11,0

D1

10,0

Năm 2010: 

Cơ sở tại Hà Nội:

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

- Hành chính văn thư

01

C

17.5

- Lưu trữ học

02

C

16.5

- Quản trị văn phòng

03

C, D1

C: 19.0; D1: 18.0

- Thông tin thư viện

04

C, D1

15.5

- Thư ký văn phòng

05

C, D1

C: 18.5; D1: 17.5

- Quản trị nhân lực

06

C, D1

C: 19.5; D1: 18.5

- Quản lí văn hoá

07

C, D1

C: 17.5; D1: 16.5

- Văn thư – Lưu trữ

08

C, D1

C: 16.5; D1: 15.5

- Tin học

09

D1

15.5

- Hành chính học

10

C, D1

C: 18.5; D1: 17.5

- Dịch vụ pháp lý

11

C, D1

C: 16.5; D1: 15.5

Cơ sở tại Đà Nẵng:
- Quản trị văn phòng

12

C, D1

C: 15.5; D1: 14.5

- Thông tin thư viện

13

C, D1

C: 14.0; D1: 13.0

- Văn thư – Lưu trữ

14

C, D1

C: 14.0; D1: 13.0

- Quản trị nhân lực

15

C, D1

C: 15.5; D1: 14.5

- Hành chính học

16

C, D1

C: 15.5; D1: 14.5

- Dịch vụ pháp lý

17

C, D1

C: 15.5; D1: 14.5

Năm 2011:

Ngành đào tạo

Khối

Điểm trúng tuyển

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Lưu trữ học

01

C

11,0

D1

10,0

- Quản trị văn phòng

02

C

13,0

D1

12,0

- Khoa học thư viện

03

C

11,0

D1

10,0

- Thư kí văn phòng

04

C

15,0

D1

14,0

- Quản trị nhân lực

05

C

15,5

D1

14,5

- Quản lí văn hoá

06

C

14,0

D1

13,0

- Tin học ứng dụng

07

A, D1

12,0

- Dịch vụ pháp lí

08

C

14,5

D1

13,5

Cơ sở tại Đà Nẵng

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

- Quản trị văn phòng

09

C, D1

11,0/10,0

- Khoa học thư viện

10

C, D1

11,0/10,0

- Quản trị nhân lực

11

C, D1

11,0/10,0

- Dịch vụ pháp lí

12

C, D1

11,0/10,0

Lưu ý: Hai ngành 10,12 gộp vào ngành 09

Leave a Reply