Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Kinh Tế – ĐH Đà Nẵng năm 2011

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2011 CÁC CHUYÊN NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Trường ĐH Kinh tế DDQ Khối thi Chỉ tiêu
- Các ngành đào tạo đại học: 2.250
Kế toán 401 A,D1,2,3,4 240
Quản trị kinh doanh, gồm:
* Quản trị kinh doanh tổng quát 402 A,D1,2,3,4 200
* QT Kinh doanh Du lịch&Dvụ 403 A,D1,2,3,4 180
* Quản trị tài chính 416 A,D1,2,3,4 140
Kinh doanh thương mại 404 A,D1,2,3,4 120
Ngoại thương 405 A,D1,2,3,4 160
Marketing 406 A,D1,2,3,4 120
Kinh tế, gồm:
* Kinh tế phát triển 407 A,D1,2,3,4 100
* Kinh tế lao động 408 A,D1,2,3,4 50
* Kinh tế và quản lý công 409 A,D1,2,3,4 50
* Kinh tế chính trị 410 A,D1,2,3,4 50
Thống kê – Tin học 411 A,D1,2,3,4 50
Tài chính – Ngân hàng gồm:
* Ngân hàng 412 A,D1,2,3,4 200
* Tài chính doanh nghiệp 415 A,D1,2,3,4 160
Tin học quản lý 414 A,D1,2,3,4 60
Quản trị nguồn nhân lực 417 A,D1,2,3,4 120
Kiểm toán 418 A,D1,2,3,4 120
Luật học 501 A,D1,2,3,4 70
Luật kinh tế 502 A,D1,2,3,4 60

( Theo Webdanang.com)

Leave a Reply